junio 15, 2014

Defensem que la próxima Llei de Salut de la Comunitat Valenciana recupere la universalització de l'atenció sanitària


El passat divendres era el termini de presentación d'al·legacions i suggeriments a  l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana  en la seua fase de tràmit d'audiència ciutadana.
L'Observatori per al dret a la salut en la Comunitat Valenciana hem presentat les següents al·legacions amb la finalitat que la futura llei garantisca la universalització de l'accés al sistema nacional de salut com un dret ciutadà i evite que milers de ciutadans, exclosos en l'actualitat, vegen conculcada la "igualtat substàncial entre individuus" com diu l'avantprojecte.

La nostra proposta és una nova redacción dels articles 3.1.a i 19.1 de manera que s'eliminen les referències a la "legislació vigent" en tan que aquesta –el RD 16/2012 i el PVPS– és discriminadora i contraria a l'ordenament de la Declaració Universal dels Drets Humans i de la Constitució Espanyola en el seu article 43.